viola di bardone[It.]


See Baryton, a bowed stringed instrument.

Also bariton; barydon; paradon; paridon; pariton; viola paradon; viola di bordoni; [It.] viola di bardone; [Ger.] viola di bordone.


More about instruments
| Dictionary Home | Dictionary Appendix |